LÄS IGENOM FÖLJANDE ANVÄNDNINGSVILLKOR NOGGRANT INNAN DU BESÖKER WEPPLATSEN OCH/ELLER ANVÄNDER NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN.

Välkommen till www.dejtingexperterna.com (och dess underdomäner, innehåll och varumärken, “Webbplatsen”)

Läs igenom följande användningsvillkor noggrant innan du använder denna webbplats för att få kännedom om dina lagliga rättigheter och skyldigheter i fråga om Spark Networks Services GmbH (“Spark Networks”, “vi”, “vår(a)” eller “oss”. Genom att komma åt webbplatsen godtar du föreliggande användningsvillkor och dataskyddsdirektivet (“villkoren”). De gällande villkoren är tillgängliga för användaren av webbplatsen vid tidpunkten för det specifika besöket. Om du inte är införstådd med bestämmelserna i dessa användningsvillkor, kan du avsluta ditt besök på denna webbplats och fortsätta ditt Internetbesök någon annanstans.

1. Förmåga att godkänna villkoren
Webbplatsen vänder sig uteslutande till personer som är över arton (18) år. Om du är under 18 år, ska du avstå från att besöka webbplatsen.

2. Tillgång till webbplatsen
Vi ger dig härmed tillstånd att under giltighetstiden för de föreliggande villkoren besöka och använda webbplatsen, förutsatt att du iakttar nuvarande villkor och gällande lagar. Spark Networks förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta några av webbplatsens tjänster eller funktioner.
3. Immateriella rättigheter
a. Alla immateriella rättigheter till och i samband med upphovsrättigheter, patent, varumärken, tjänstemärken, handelsnamn och/eller mönster (inklusive “look and feel” och andra visuella element) (oavsett om de är registrerade eller inte) avseende:
i. webbplatsen,
ii. med förbehåll för klausul 3.d., informationsinnehåll på webbplatsen och
iii. hela webbdesign, texter och grafik, programvaror, foton, videor, musik, ljud samt deras urval och sammanställning och alla programvarusammanställningar, underliggande källkoder och programvaror (inklusive Applets och scripts) ägs av Spark Networks eller har tilldelats vårt företag genom licens. Det är förbjudet att förvärva eller att försöka förvärva juridiska

b. Inget av det material som anges i klausul 3.a. får reproduceras eller distribueras resp. kopieras, spridas, återpubliceras, laddas ner, presenteras, postas eller delas ut eller i någon annan form eller med något annat medel säljas, hyras ut eller underlicensieras, användas för att skapa härledda verk eller på något vis återanvändas utan att Spark Networks ger sitt uttryckliga skriftliga samtycke. Det står dig emellertid fritt att hämta och visa webbplatsens innehåll på en datorbildskärm (inbegripet surfplattor och Smartphone mobiler), att lagra sådant innehåll elektroniskt på en hårddisk (dock inte på servern eller andra lagringsmedier med nätverksanslutning) eller att skriva ut en kopia av sådant innehåll för din personliga, icke-kommersiella användning, under förutsatt att alla upphovs- och äganderätt förblir intakta. Du får inte på något annat vis, utan Spark Networks uttryckliga, skriftliga samtycke, reproducera, ändra, kopiera eller distribuera resp. i kommersiellt syfte använda webbplatsens material och innehåll.

c. Samtliga rättigheter (inbegripet Goodwill och, i förekommande fall, handelsnamn) för namnet Spark Networks ägs av Spark Networks eller har beviljats företaget genom licens. Övriga produkter och företagsnamn som omnämns på webbplatsen är varumärken, eller varumärken som registrerats av tredje part.

d. Anspråk, äganderättigheter och immateriella rättigheter rörande innehåll, som är tillgängligt på webbplatsen, förblir hos respektive ägare eller programleverantörer och kan eventuellt skyddas genom den tillämpliga upphovsrätten eller andra lagar. Med förbehåll för de begränsade rättigheterna, som anges i klausul 3.b, överlåts genom detta avtal inte några rättigheter till dig med hänsyn till detta innehåll.

4. Begränsningar
Det är förbjudet för dig att:
a. Störa servrar och nätverk som är förbundna med webbplatsen,
b. använda eller starta några automatiserade söksystem (inbegripet, bland annat, “robotar” och “spindlar”) för att få tillgång till webbplatsen, och/eller
c. säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller reproduktionen av innehållet, eller verkställer, kringgår, inaktiverar eller på annat sätt störa användningen av webbplatsen.

5. Länkar, främmande källor och innehåll
Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part jämte deras tjänster, som inte ägs eller kontrolleras av Spark Networks. Spark Networks kontrollerar inte på något sätt och godtar eller tar inget ansvar för andra webbplatsers innehåll, produkter eller tjänster och påtar sig inte något ansvar för förluster eller skador som kan uppkomma på grund av användningen av dessa. När du besöker främmande webbplatser gör du det på egen risk och enligt dessa främmande webbplatsers användningsvillkor eller dataskyddsdirektiv (om sådana finns). Vi ansvarar inte för och utesluter uttryckligen alla garantier avseende noggrannhet, tillräcklighet, ändamålsenlighet, säkerhet eller de immateriella rättigheterna (enligt definitionen ovan) av eller i samband med något främmande innehåll (tredje mans webbplatser och tjänster och som vår partner och kunder). Du friskriver uttryckligen Spark Networks från allt ansvar i samband med din användning av främmande webbplatser.

6. Dataskydd
För information om behandling av personuppgifter inom ramen för webbplatsens tjänster, vänligen ta del av våra dataskyddsdirektiv.

7. Information, beskrivning och ansvarsbegränsning
Vi eftersträvar att vara så exakta som möjligt. VI KAN DÄREMOT INTE GARANTERA ATT DET INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ WEBBPLATSEN ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIGT, TILLFÖRLITLIGT, AKTUELLT ELLER FELFRITT. Vi förbehåller oss rätten att, enligt vår egen bedömning eller med hänsyn till innehållet eller en del av detta, genomföra ändringar utan att det krävs att i förväg meddela att sådana ändringar av innehållet ska göras eller att underrätta om dem efteråt. Din användning av innehåll eller delar därav, sker enbart på egen risk och på ditt ansvar.

8. Ingen garanti
a. WEBBPLATSEN STÄLLS TILL DITT FÖRFOGANDE “I BEFINTLIGT SKICK” OCH SOM DEN “ÄR TILLGÄNGLIG”. Spark Networks GER INGEN GARANTI, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INBEGRIPET, BLAND ANNAT: GARANTI AVSEENDE ÄGANDERÄTT, GARANTI AVSEENDE ALLMÄN SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIG FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ELLER EN GARANTI FÖR ATT MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN INTE INKRÄKTAR PÅ TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. Spark Networks GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ÄR FRI FRÅN FEL, SÄKERHETSLUCKOR ELLER VIRUSATTACKER. WEBBPLATSEN KAN VARA TILLFÄLLIGT OTILLGÄNGLIG PÅ GRUND AV UNDERHÅLL ELLER ANPASSNING ELLER AV ANDRA GRUNDER. DU SAMTYCKER TILL ATT Spark Networks INTE KAN STÄLLAS TILL ANSVAR FÖR DE KONSEKVENSER SOM KAN UPPSTÅ FÖR DIG ELLER TREDJE PART TILL FÖLJD AV TEKNISKA FEL PÅ INTERNET, LÅNGSAMMA FÖRBINDELSER, ÖVERBELASTNING AV NÄTVERKET ELLER AV DIN SERVER ELLER AV EN TREDJE PARTS SERVER. VI GER INGET STÖD FÖR, GARANTERAR OCH SÄKERSTÄLLER INGET INNEHÅLL, VAROR ELLER TJÄNSTER, SOM TREDJE PART PRESENTERAR ELLER MARKNADSFÖR PÅ WEBBPLATSEN.

b.  Webbplatsen är en kostnadsfri jämförelseportal. För att kunna utföra dessa tjänster kostnadsfritt upprätthåller vi partnerskap med några av de webbplatser som vi nämner i våra klassificeringar. VI KAN TA UT PLACERINGSAVGIFTER FRÅN DENNA TREDJE PART, SOM VI PRESENTERAR PÅ VÅR WEBBPLATS OCH VI KAN TA UT AVGIFTER FÖR VARJE KLICK EN ANVÄNDARE GÖR, SOM LEDER TILL EN ELLER FLERA TREDJE PARTS WEBBPLATSER, OCH/ELLER FÖR VARJE ANVÄN-DARENS FAKTISKA FÖRVÄRV AV EN VARA/TJÄNST, SOM ERBJUDS AV DENNA TREDJE PART.

9. Ansvarsbegränsning
A. Spark Networks BEGRÄNSAR INTE SITT ANSVAR FÖR (I) DÖDSFALL OCH PERSONSKADA, SOM HAR UPPKOMMIT GENOM VÅRDSLÖSHET ELLER OLAGLIG AVSIKT AV Spark Networks, DESS ANSTÄLLDA, RÄTTSLIGA OMBUD ELLER Spark Networks ENTREPRENÖRER (II) SKADOR, SOM FÖRORSAKATS GENOM GROV VÅRDSLÖSHET ELLER UPPSÅT AV Spark Networks, DESS ANSTÄLLDA, RÄTTSLIGA OMBUD ELLER Spark Networks ENTREPRENÖRER OCH (III) BEGRÄNSAR INGET ANNAT ANSVAR, SOM VI ENLIGT GÄLLANDE RÄTT INTE KAN BEGRÄN-SA ELLER UTESLUTA. ÖVRIGA BESTÄMMELSER I DETTA AVSNITT GÄLLER INTE FÖR DETTA ANSVAR.

B. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE, KAN Spark Networks INTE STÄLLAS TILL ANSVAR FÖR NÅGRA EKONOMISKA SKADOR (INBEGRIPET, BLAND ANNAT, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLORADE AFFÄRSMÖJLIGHETER, AVTAL, VINSTER ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR); ALL FÖRLUST AV GOODWILL ELLER FÖRLORAT ANSEENDE; ALL FÖRLUST AV DATA ELLER ALLA SÄRSKILDA INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER UPPKOMNA FÖLJDFÖRLUSTER, SOM KAN UPPSTÅ GENOM DIN ELLER TREDJE PARTS ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS (SÅVIDA INGENTING ANNAT UTTRYCKLIGEN FÖRESKRIVS I DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR). Spark Networks ANSVARAR INTE FÖR LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER. OM NI BESTÄMMER ER FÖR ATT GENOM LÄNKAR BESÖKA TREDJE PARTS WEBBPLATSER GÖR NI DET PÅ EGEN RISK.

C. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE, KAN Spark Networks TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR, SOM ENLIGT DESSA VILLKOR UPPKOMMER GENOM ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA ETT SAMMANLAGT BELOPP PÅ $1000 USD.

10. Ersättning
Du samtycker till att friskriva, ersätta och hålla Spark Networks och våra närstående företag, likväl som alla våra chefer, direktörer, anställda och representanter skadeslösa med hänsyn till alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, ansvar, kostnader och utgifter (inbegripat, bland annat, rimliga advokatarvoden) med anledning av: (i) din användning eller oförmåga att använda webbplatsen; (ii) din kränkning av de befintliga användningsvillkoren.

11. Överlåtelse
Du får inte överlåta eller tilldela dessa villkor och eventuella rättigheter och licenser som beviljas härunder. De kan emellertid utan begränsningar eller meddelande överlåtas till dig av Spark Networks.

12. . Allmänt
a. Tysk rätt är tillämplig med undantag för FN-köplagen. Bestämmelser i den konsumentskyddslagstiftning som gäller i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort, som är fördelaktigare för konsumenten och inte kan uteslutas genom lagvalsklausul, skall inte påverkas.

b. Vi förbehåller oss rätten att närhelst vi anser det tillämpligt ändra dessa villkor. Sådana ändringar träder omedelbart i kraft och en fortsatt användning av webbplatsen betyder att du har godtagit dessa ändringar.

c. Om en bestämmelse i detta avtal skulle vara ogiltig, rättstridig eller ogenomförbar i något rättssystem, så påverkas inte de andra bestämmelserna av detta och denna ogiltighet, rättsstridighet eller ogenomförbarhet har inte till följd att denna bestämmelse blir ogiltig eller ogenomförbar i något annat rättssystem.

d. Föreliggande avtal ersätter alla befintliga avtal avseende avtalsföremålet och utgör det totala avtal som träffats mellan parterna.

e. Uppsägning av en bestämmelse i dessa villkor skall inte uppfattas som ett vidare eller fortsatt avstående från denna eller en annan bestämmelse. Underlåtenhet eller ett dröjsmål att utöva några rättigheter,rättsmedel, befogenheter eller privilegier enligt detta avtal skall inte tolkas som ett avstående från detta. Det enskilda eller delvisa utövandet av några rättigheter, rättsmedel eller privilegier enligt detta avtal gällande, skall inte anses som ett upphävande av deras fortsatta eller framtida giltighet, eller från att göra gällande alla andra rättigheter, rätts-medel, befogenheter eller privilegier.

Vårt dataskyddsdirektiv kan ses här.